Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
SITEMAP
www.sa.msu.ac.th
  Page Header

• หน้าหลัก

• เกี่ยวกับกองกิจ

• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• โครงสร้างหน่วยงาน
• แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
• แผนปฏิบัติราชการ
• วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

• บุคลากร

• ผู้บริหาร
• งานบริหารทั่วไป
• กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต
• กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
• กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
• งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต
• งานวินัยนิสิต

• บริการนิสิต

ชั้น1 เวบไซด์ี่เกี่ยวข้อง เอกสารดาวน์โหลด
• งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา •  ระบบ e-Studentloan
•  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.
• งานแนะแนวและทุนการศึกษา • ระบบจัดหางาน
• ระบบทุนการศึกษา
• แบบขึ้นทะเบียนหางาน
• แบบฟอร์มให้คำปรึกษา 
• ใบแจ้งงานว่าง
• ใบสมัครงานกรมจัดหางาน 
• ใบสมัครทุนการศึกษา
• ใบสมัครหารายได้ระหว่างเรียน
• งานวินัยนิสิต • มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ • แบบรับการแจ้งเหตุ 
• แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
   ความประพฤตินิสิต

• แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา 
• แบบบันทึกแจ้งการเก็บได้ซึ่ง
   ทรัพย์สินหาย

• แบบคำขอรับซึ่งทรัพย์สินหาย
• งานสนับสนุนนิสิตพิการ
• งานสวัสดิภาพนิสิตและ
งานนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้น 2
• กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
• งานบริหารทั่วไป
ชั้น 3
• งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต
• กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต

• ติดต่อกองกิจ

  Page Content

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• ข่าวทั่วไป
• ข่าวกิจกรรม/กีฬา
• ข่าวทุนการศึกษา
• ข่าว กยศ./กรอ.

• ข่าว/ภาพกิจกรรม

• ปฏิทินกิจกรรมกองกิจการนิสิต

  Page Footer

• หน่วยงานภายนอก

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • • หน่วยงานภายใน

 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • • ระบบจองห้องประชุม

  • ระบบจองสนามกีฬา

  • ระบบจัดหางาน

  • ระบบทุนการศึกษา

  • คลิปวิดีโอกองกิจ

  • หนังสือเล่มเล็ก

  • จดหมายข่าวกองกิจ

  • จุลสารกองกิจ

  • แผนผังเว็บไซด์ 

  • English version

   
  Untitled Document
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
  หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

  ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
  ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
  ระบบจองห้องประชุม
  MSU NOSMOKING
  คลิปวิดีโอกองกิจ
  หนังสือเล่มเล็ก
  จดหมายข่าวกองกิจ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  2,813
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  37
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,671
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  135
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  47,389
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University