Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
การให้บริการ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

• ให้บริการข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร ประสานงาน
เกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งการกู้ยืม กยศ. และ กรอ.
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา
•โทร 043-754408 ภายใน 7210,7211,7212,7214

ระบบ e-Studentloan
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.
งานแนะแนวและทุนการศึกษา

• ให้บริการด้านทุนการศึกษา จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้กับ
นิสิต บริการ Hotline สายด่วน ปรึกษาปัญหา ตลอด 24 ชม.
•โทร 043-754408 ภายใน 7215
• ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหา 24 ชม.
โทร 08-5010 4544 , 08-5010-0043

• ระบบจัดหางาน
• ระบบทุนการศึกษา

• คู่มือการปฏิบัติงานให้คำปรึกษานิสิต
• แบบขึ้นทะเบียนหางาน
• แบบฟอร์มให้คำปรึกษา
• ใบแจ้งงานว่าง
• ใบสมัครงานกรมจัดหางาน
• ใบสมัครทุนการศึกษา
• ใบสมัครหารายได้ระหว่างเรียน

งานวินัยนิสิต • ดูแลเรื่องระเบียบและวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะ
และให้คำปรึกษาและรับรองความประพฤติของนิสิต
และทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย
•โทร 043-754408 ภายใน 7276
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

แบบรับการแจ้งเหตุ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  ความประพฤตินิสิต

แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
แบบบันทึกแจ้งการเก็บได้ซึ่ง
  ทรัพย์สินหาย

แบบคำขอรับซึ่งทรัพย์สินหาย

งานสนับสนุนนิสิตพิการ •บริการสนับสนุนนิสิตพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไปและจัดหา
บริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะ
เฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนิสิต
กองกิจการนิสิตจะให้บริการแก่นิสิตที่มีความพิการ
ตามนัยความบกพร่องทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้ง 9 ประเภท
•โทร 043-754408 ภายใน 7275
• แบบขอใช้ครุภัณฑ์ ห้อง DSS
• แบบขอใช้บริการสื่อ ห้อง DSS
• แบบขอรับคำปรึกษา
• แบบรายงานผลการทบทวน
• แบบรายงานอาสาสมัคร
งานสวัสดิภาพนิสิต
และงานนักศึกษาวิชาทหาร
• ให้บริการช่วยเหลือนิสิตจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และดูแลสวัสดิภาพนิสิต ตลอด 24 ชม. และมีกองทุนสวัสดิภาพ
นิสิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
อันเป็นเหตุให้สูญเสียต่อชีวิตและบาดเจ็บทางร่างกาย
ในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการนิสิตชาย
และหญิงที่มีความประสงค์เข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
และนิสิตชายที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหาร
• รถพยาบาล มมส 24 ชม.
08-1965-6924
• รถสายตรวจ มมส 24 ชม.
08-1965-6925
กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ

• ให้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งส่งเสริม
การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
สู่ความเป็นเลิศ
•โทร 043-754388 ภายใน 7277,7238,7242,7256

 

ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง
ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์
ประกาศ-แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬา-61-สนามแบด
ขั้นตอนการขออนุมัติใช้อาคารกีฬาสนามกีฬาสถานที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืม-คืน-อุปกรณ์

งานบริหารทั่วไป

• ให้บริการงานด้านธุรการและสารบรรณ บริการยืมคืนพัสดุ
ุสำหรับการจัดกิจกรรมขององค์กรนิสิต บริการยานยนต์
ห้องประชุม รวมทั้งการบริการด้านเอกสารการเบิกจ่าย
ทางการเงินและพัสดุสำหรับองค์กรนิสิต
•โทร 043-754388 ภายใน 7234,7252,7235,7237,7233,7241

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ(แบบใหม่ ปีงบฯ63่)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มขอใช้รถ
แบบขออนุมัติไปราชการ
รายงานการเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต

• ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของนิสิต
รวมทั้งการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมต่างๆ
และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โทร 043-754388 ภายใน 7258

ระบบการให้บริการออนไลน์งานประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศนิสิต
กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต

• ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจกรรมของนิสิต
ในด้านศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมด้านนิสิตสัมพันธ์และ
วิชาการกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
และหนุนเสริม การจัดกิจกรรมขององค์การนิสิต
สภานิสิต รวมทั้งชมรมและกลุ่มนิสิต
• โทร 043-754388 ภายใน 7264,7269,7273

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ(แบบใหม่ ปีงบฯ63่)
     
 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  2,813
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  39
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,671
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  135
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  47,389
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University